Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2015

1851 f8bf 500
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viazuuz zuuz
mmajeczkaa
5262 0cb8
Reposted frommistic mistic viazuuz zuuz

June 02 2015

mmajeczkaa
0734 55c9 500
Reposted bysm0k1nggnukamykowatavnlpxsineedtostealthis

May 21 2015

mmajeczkaa
2320 0257
Reposted fromsbas sbas
mmajeczkaa
8290 3a01 500
Reposted fromankess ankess
mmajeczkaa
2567 37f6
Reposted frommistic mistic
mmajeczkaa
3930 298c
Reposted fromDjana Djana viarudamenda rudamenda
mmajeczkaa

May 20 2015

mmajeczkaa
"Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć […]”
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viaszydera szydera
7965 82e7 500
Reposted frombwana bwana viaszydera szydera
mmajeczkaa
9810 1000 500

Very useful map of Europe
Reposted fromcontroversial controversial viaxal xal
mmajeczkaa
Reposted frommeem meem viazuuz zuuz
mmajeczkaa
mmajeczkaa
mmajeczkaa
8466 2bf5
Reposted frommadmen madmen viaSkydelan Skydelan
mmajeczkaa
3861 da8a 500
mmajeczkaa
0865 3b26 500
Reposted bySkydelanreverentiaapsychicdevil
mmajeczkaa
0815 97b4 500
Reposted bySkydelan Skydelan
mmajeczkaa
0769 3369 500
Reposted byreverentiaa reverentiaa

May 19 2015

mmajeczkaa
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viazuuz zuuz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl